E-portfoolio

Tänases kontakttunnis rääkisime e-portfooliost ja selle kasutamise võimalustest lasteaia õppeprotsessis. Õppejõud jagas kurse neljaks rühmaks ja siis me pidime rühmatöödena ettevalmistama ettekanded erinevatel teemadel.

Rühm 1 – Mida tähendab e-portfoolio? Millest koosneb, olulised osad jne

Rühm 2 – Milliseid tarkvarasi ja standardeid eportfoolio puhul kasutada?

Rühm 3 – Millised väljakutsed ja takistused on e-portfoolio kasutamisel?

Rühm 4 – Kuidas on seotud e-portfoolio (loomine, haldamine) õpetaja haridustehnoloogiliste pädevustega? ISTEhindamismudel

4 rühm: Lada Reis, Sille Paas, Anastassia Beloborodova, Abigail Kõrgesaar

Point lühidalt:

E-portfoolio loomine ja haldamine iseenesest juba näitavad, et õpetajal on haridustehnoloogilised pädevused.  E-portoolio võiks olla avalik ja kõigile huvitatule kättesaadav, et inimesed, kes seda jälgivad, saavad silma peal hoida selle looja arengul ja ise uusi teadmisi omandada. E-portfoolo muudab õpetaja pädevused nähtavaks ka väljaspool tema tutvusingkonda. Sedasi saab õpetaja seda muuta ja jagada, ja enda projekte tutvustada ja reklaamida.

 1. Digitaalsel õpimapil on suur potentsiaal ka rakendamisel õpilaste poolt nii formaalses kui mitteformaalses õppes. See on vajalik selleks, et õpetajad saaksid koostööd teha ka väljaspool oma tutvusringi. Et õpetaja tegevust saaksid jälgida ka tema tegevusvaldkonnast muidu välja jäävad inimesed.
 1. E-portfoolio on küll erinevalt eelmainitud portaalidest siiski eelkõige personaalne õpikeskkond, kuid sarnaselt paljude Web 2.0 rakendustega ilmneb selle tõeline potentsiaal alles siis kui e-portfooliot jagatakse oma praktikakogukonnaga, end selle vahendusel kogukonnale nähtavaks muutes ja kogukonnalt selle vahendusel tagasisidet kogudes.
 1. Õpetaja kutsestandardi 5. peatükis „Kutseoskusnõuded“ loetletakse õpetajalt eeldatavate üldteadmiste ja -oskuste all (p. 5.1.4) juba detailsemalt: oskab kasutada erinevaid IKT vahendeid oma tööde vormistamiseks ja esitamiseks (nt e-portfoolio, koduleht jmt) ning andmete süstematiseerimiseks;

Õpetajad kujundavad ja rakendavad õppijate ISTE (International Society for Technology in Education) haridustehnoloogilisi pädevusi selleks, et kavandada ja läbi viia õppetööd ning hinnata õpikogemusi.

Viis tõlgitud õppijate pädevusstandarti on:

 1.       Õppija toetamine. Õpetajad kasutavad oma pedagoogilisi ja aineteadmisi ning tehnoloogiat, et soodustada õpikogemusi, mis arendavad õppijate õppimisoskusi, loomingulisust ja innovatsiooni nii klassiruumis kui ka virtuaalsetes keskkondades.
 1.       Digiajastu õpikogemuste ja hindamise kujundamine ning arendamine. Õpetajad kavandavad, arendavad ja hindavad autentseid õpikogemusi ning hindamist, kasutades ajakohaseid digitaalseid vahendeid sügava õppimise tagamiseks.
 1.       Töö- ja õppeprotsesside kujundamine digiajastul. Õpetajad demonstreerivad teadmisi, oskusi ja tööprotsesse, mis on omased innovaatilisele professionaalile nii digitaalses kui ka laiemas ühiskonnas.
 1.       Digitaalseks kodanikuks olemise toetamine ja vastutus. Õpetajad mõistavad arenevas digitaalses kultuuris regionaalseid ja globaalseid ühiskondlikke kitsaskohti ja vastutust ning käituvad oma professionaalses tegevuses seaduslikult ja eetiliselt.
 1.       Tööalasesse arengusse ja eestvedamisse panustamine. Õpetajad parendavad pidevalt kutseoskusi, osalevad elukestvas õppes ning on oma koolis ja professionaalses kogukonnas digitaalsete vahendite kasutamise eestvedajad.

Hindamismudeli saab võtta aluseks õpetajakutse omandamisel ja digitaalse arengumapi (e-portfoolio) loomisel. Hindamismudel baseerub ISTE standarditel ja lähtuvalt sellest koosneb viiest põhikategooriast, kus:

 1. õpetaja on innustaja ja laste loovuse arendaja;
 2. õpetaja arendab digiajastule kohaseid õpetamis – ja hindamisvõtteid;
 3. õpetaja on eeskujuks digiajastu kultuuri kandjana;
 4. õpetaja on hea kodanik digiühiskonnas.

Etendus:

Algul teevad kolm õpilast omaette paberkandjale portfooliod, mille nad ükshaaval komisjoni ette viivad. Kõik saavad negatiivse tulemuse. Üks õpilane otsustab teha oma portfoolio arvutisse ja jagab oma e-portfooliot kõigiga(õpetaja ja kaasõpilastega). Ta saab õpetajalt endiselt negatiivse tagasiside, aga kaasõpilastelt positiivse tagasiside, mille põhjal viib sisse muudatusi ja näitab tulemust jälle kõigile. Nüüd helistab talle tema esimene tööandja ja ta saab tööle.

Lahtiseletus:

Kui varem esitati portfoolioid nt vastuvõtukomisjonile või atesteerimiskomisjonile. Siis tänapäevane tõeline e-portfoolio ei ole ühegi konkreetse õppeasutuse IT-osakonna poolt pakutav  institutsionaalne teenus, mille kasutamise õiguse inimesel kaotab kohe kui ta õpingud lõpetab. Pigem on see kui digitaalne teater, kuhu kutseid jagab vaid e-portfoolio omanik. Seepärast jaga oma portfooliot – levita oma e-portfooliot oma sotsiaalse võrgustiku seas, näita mentorile, tööandjale. Vastu saadud tagasiside põhjal ning värskelt omandatud teadmiste põhjal tee muudatusi seal kus vaja. See näitab sinu arengut ajas. Kui aga e-portfoolio omanik ei uuenda ega analüüsi oma tegevusi, siis ka see näitab tema olemust, suhtumist ja vastavust digiajastusse.

Mis sain kursekaaslaste rühmatöödest teada?

1 Rühm.  E-portfoolio. Idee ongi see, et sa jagad seda teatud sihtrühmas.HELEN BARRET on kõige tuntum inimene, kes on defineerinud seda. E-portfoolio on õppija poolt loodud kogumik, analüüsitud, kogetud õputut. Minevik, olevik kui tulevik on kajastad. Eestis tuntumad e-portfooliod on koolielu, tea ja toimeta jne.

Kokkuvõtteks: kas see on mõistlik? Väga huvitav arutelu järgnes esimese grupi esitlusele.

„Vaata, mul seal blogis on“. Tagasiside on effektiivsem. Logistika. Ma ei pea seda tassima

2 rühm. Standardid ja tarkvara:

Tarkvara võib olla: kommertvara, vabavara, majutusteenus, installeeritav.

E-portfoolio standardid. Peab olema võimalus siduda teiste infosüsteemidega, kasutatavus mugavus, turvaline  ja kasutatud õiget metoodikat.

 1. rühm: Väljakutsed ja takistused
 • Väljakutseteks on see, et inimestel on nii palju teadmisi, et see, mis välja pakutatakse, on juba vana tema jaoks
 • Kui palju saab ühildada? Kui ühildada ei saa, siis info ei liigu ja kaob ära
 • Muutub tasuliseks
 • Arusaamatu, kes on sihtrühm kellele see on loodud
 • Ajaressuss ja ajakulu
 • Igav, intergreerimatu

Takistused:

 • digitaalne jalajälg, info võib olla vananenud. Tekitab vale arusaama
 • autoriõiguste rikkumine
 • kasutajamugavus
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s